ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ အစီအစဥ်


အသိပေးကြေညာချက်

( ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ )

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေး/စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ လျှောက်လွှာပုံစံများကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သတင်းစာထဲတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာပြီး ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ ပူးတွဲပါသိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။ လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ (၁၂၁၇၅)ကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ် စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အိမ်မြေကွက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ဒါအောင်စာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ (၂၂-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။


မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် မြေဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် PDF ဖိုင်ကို ရယူပါ။

PDF ဖိုင်တွင် ပါဝင်အကြောင်းအရာများ

 • ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၆၇/ဒီ) (၁၀၀'×၁၀၀') (၁)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၁)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၁)ဦးစာရင်း
 • ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၈၉) (၄၀'×၆၀') (၁၅၅)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၆၉)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၆၉)ဦးစာရင်း
 • ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၁၆၈/၃) (၄၀'×၆၀') (၅၅)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၁)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၁)ဦးစာရင်း
 • ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၁၆၈/၅) (၄၀'×၆၀') (၁၃)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၁)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၁)ဦးစာရင်း
 • ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်း-၁၅၅ (၄၀'×၆၀') ၁၄၄ ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူ (၃၈)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၃၈)ဦးစာရင်း
 • ဒဂုံတောင်မြို့နယ်၊ မြေတိုင်း-၁၇ (၆၀'×၆၀') (၁၉)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူ (၁၃၄)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၂၁)ဦးစာရင်း
 • မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြေတိုင်း-မြောင်းတကာ (၆၀'×၁၂၀') (၄၉)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူ (၅၇)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၅၇)ဦးစာရင်း
 • မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြေတိုင်း-မြောင်းတကာ (၆၀'×၈၀') (၆၄)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူ (၂၇)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၂၇)ဦးစာရင်း
 • ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(န/၅၄) (၄၀'×၆၀') (၄၅)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၄၄)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ (၄၄)ဦးစာရင်း
 • ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(ဋ/၃၆) (၄၀'×၆၀') (၁)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၁)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၁)ဦးစာရင်း
 • ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းအမှတ်-၄၅/သံဒင်းတိုးချဲ့ (၄၀'×၆၀') (၃)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၂)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၂)ဦးစာရင်း
 • လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ မြေတိုင်း-ရွှေလင်ပန်း-၂၃ (၃)ကွက်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ (၁၃)ဦးအနက် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ(၃)ဦးစာရင်း


အသေးစိတ် PDF ရယူရန်

လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ (၁၂၁၇၅)ကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ် စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်စာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ (၂၂-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင် ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။