ဌာနများ နှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှူးများ


ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန( ၅ )

 • တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
  • တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်(သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(အသစ်) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • အထွေထွေလျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
 • ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန( ၅ )

 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် တင်ပြရမည့် အထောက်အထားအချက်အလက်များ
  • ဘွိုင်လာအသစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ
  • စက်ရုံအလုပ်ရုံများ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ
  • CGI ချေးငွေထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်ချက်များ
  • SME Member လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်ချက်များ

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန( ၄ )

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန( ၃၂ )

 • စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
  • မြန်မာ GAP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရေးအတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် (၁၆) ချက်
  • မြန်မာအော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ
  • မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • မြေသြဇာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
  • မြေသြဇာ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
  • ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ဖြန့်ဖြူးသူ (Distributor) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
  • မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ကုန်သွယ်မှုအမည် (Trade Name) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
  • အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Importers)
  • အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Exporters)
 • လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
  • လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(က)အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ခ)အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၃၀၀ အထက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၅၀ အထက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • ယခင်ဧက(၅၀)အောက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် (ယခုဧက ၃၀၀နှင့်အောက်)စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၅၀ အောက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
  • စာချုပ်စာတန်းများ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
 • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးရုံး
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
  • ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ
 • တိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်း
  • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ
  • လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြို့နယ်များ ရွေးချယ်ရန် စံသတ်မှတ်နှုန်းများ
  • မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကျေးရွာ ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေခံရမည့်မူများ
  • လမ်းအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်
  • ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံမူများ
  • အသေးစားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးစနစ်စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျေးရွာများ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ
 • တိုင််းဒေသကြီးသမဝါယမဦးစီးဌာန
 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန( ၂၁ )

 • စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
  • ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်လျာထားချက်များရေးဆွဲခြင်း
  • စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
  • စျေးနှုန်းကောက်ယူခြင်း
  • ဒေသပေါက်စျေးနှုန်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်း
  • စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
  • ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစီမံကိန်းရုံးများစစ်ဆေးခြင်း
 • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
  • ပြည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွားစက်လှေများ ဝင်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
  • ပြည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွားစက်လှေများ ထွက်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
  • ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် ချောထုပ်၊ ချောစာထုပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
  • ဝင်ငွေကြေငြာလွှာ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • လုပ်ငန်းမစတင်မီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခြင်း
  • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း တိုးခြင်းအတွက် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • လစာအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရာတွင် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • ၁၀၀၀/- တန်နှင့်အောက် တံဆိပ်ခေါင်းများ ရောင်းချပေးခြင်း
  • ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်ပေးသွင်းသည့်အခွန်များ (Withholding Tax) ပေးဆောင်ရာတွင် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာသူများ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြလိုပါက ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာသူများ ဝင်ငွေရလမ်းမတင်ပြလိုပါက ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
  • အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခွန် စည်းကြပ်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြစေပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ် ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း/ ရယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လယ်ယာမြေမှအပ ကျန်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်ခြံမြေပစ္စည်းအား အလဲအထပ်ဖြင့် ရယူခြင်း အား စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် ပြင်ပဖြစ်ပါက အဆိုပါ အိမ်ခြံမြေတည်ရှိရာ မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှု ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှု ခံယူရပါမည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာမြေမှအပ ကျန် မြေကွက်ဝယ်ယူ၍ ဝယ်ယူသူအမည်ပြောင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက အောက်ပါအချက် များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်
 • ပင်စင်ဦးစီးဌာန
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းများ( Standard Operation Procedure)(SOP)စာရင်း
 • မြန််မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်
 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
 • မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
 • မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန( ၁၃ )

 • အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
  • တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း
 • တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံး
  • သက်ပြည့်၊ နှစ်ပြည့်၊ လျှော့ပေါ့၊ နာမကျန်း ပင်စင် လျှောက်ထားရန်
  • သက်ပြည့်၊ နှစ်ပြည့်၊ လျှော့ပေါ့၊ နာမကျန်း ပင်စင်များ၏ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေများ ခံစားခွင့်ပြုရေး လျှောက်ထားရန်
  • တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကွယ်လွန်သော ဝန်ထမ်းမိသားစုပင်စင်လျှောက်ထားရန် (ရာထူးရပ်စဲ အမိန့်စာ)
  • မိသားစုပင်စင်၏ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေများ ခံစားခွင့်ပြုရေး တင်ပြလျှောက်ထားရန်
  • ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်
  • Placement Test ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
  • ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အမည်ပြောင်း/ ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
  • မိဘ အမည်ပြောင်း/ ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
  • ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
  • ဘာသာရပ်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းကျောင်းလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ
  • ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ
 • သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန( ၁၉ )

 • တိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
  • နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
  • နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
  • လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
  • လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
  • သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
  • သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
  • နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
  • နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
  • မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
  • မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
  • (ပြစ်ဒဏ်ကျ)ကာလနောက်ပိုင်းအငြိမ်းစားလစာပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ"
  • အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
  • အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
  • ယစ်မျိုးလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အမည်/တည်နေရာ/လိုင်စင် အမျိုးအစားပြောင်းလျှောက်ထား မှုများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း
  • စက်မှုစီးပွား၊ အခွန်လွတ်သာသနာ၊ လူနေထိုင်ရန် မြေငှားဂရန်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း/စိစစ်ခြင်း/ဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
  • တေးသံသွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
  • ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
  • အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
  • ဘိလိယက်ခုံလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန( ၉ )

 • ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
  • စာအုပ်စာစောင်များလက်ခံခြင်း
  • ပုံနှိပ်၊ ထုတ်ဝေ၊ သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းများ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
  • စာအုပ်စာစောင်များနှင့် သတင်းအေဂျင်စီများမှ ထုတ်လွှင့်သောသတင်းများသုံးသပ်ခြင်း
 • မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား
 • မြန်မာ့ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန
  • ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
  • ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်တိုးပေးခြင်း
  • ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
  • ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း
  • ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
  • ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန( ၁၉ )

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန( ၆ )

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန( ၆ )

 • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိုင်စင်/ အတည်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများတွင်ပါဝင်သော အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန်နှင့် အကြံပြုဝန်ဆောင်မှုများ
  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများတွင် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
  • အစီရင်ခံစာများအား အတည်ပြုပြန်ကြားခြင်း
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နိစ္စဓူဝဆောင်ရွက်ပေးနေသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပြုစုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်များ တောင်းခံရာတွင် တင်ပြရမည့် လျှောက်လွှာပုံစံ ဥပမာများ
 • သစ်တောဦးစီးဌာန
  • ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ
  • ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကသစ်မာစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကဝါးစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • သစ်တောထောက်ခံချက်ခွင့်ပြုခြင်း
 • သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန
 • သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလုပ်ငန်းဌာနခွဲ

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန( ၂ )

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန( ၁၂ )

အခြား( ၁၁ )

 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊
  • သတင်းရယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
  • တရားခွင်အတွင်းဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
  • မိတ္တူကူးလျှောက်လွှာပုံစံ
  • နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
  • နှစ်ဦးသဘောတူ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းကတိစာချုပ်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
  • ကတိသစ္စာပြုကျမ်းကျိန်လွှာပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အယူခံ/ပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပထမအယူခံ/ ဒုတိယအယူခံမှု များတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသောတရားမအထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
 • ရန််ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ရုံး

ဦးသောင်းတင်ထွေး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၇၉၀ဝ၁ အမှတ်(၄၄)၊ဦးဘဟန်လမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
ဦးစိုးစိုးရွှေ တာမွေ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၅၄၆၁၄ အမှတ်(၆၀)၊အဝေရာလမ်းနှင့်ကျိုက္ကဆံလမ်းထောင့် မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။
ဦးအောင်မြင့်ကျော် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၃၃၀၅၇၅ အမှတ်(၁၂၄၃)၊ သစ္စာလမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
ဦးအောင်ဇင် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၉၃၃၆၁ အမှတ်(၁၃/၁)၊ပဲခူးမြစ်လမ်းနှင့်ပုဏ္ဏမီလမ်းထောင့်၊(၉၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်။
ဦးကျော်ဇောလှ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၉၀ဝ၆၈ အမှတ်(၁၀၂၊၁၀၃၊၁၀၄၊၁၀၅)၊ပြည်ထောင်စုလမ်း၊(၆၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်။
ဦးတင်မောင်စိုး ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၈၄၁၂၂ အမှတ်(၁၈)၊ပင်လုံလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
ဦးအောင်ဆွေ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၅၈၅၀၄၇ အမှတ်(၁)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းနှင့်ပင်းယလမ်းထောင့်၊(၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။
ဦးစိုးဝင်းနိုင် ဒေါပုံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၅၉၇၈၆ အမှတ်(၄၄၃)၊ယမုံနာလမ်းနှင့်အလင်းရောင်လမ်းထောင့်၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။
ဦးမင်းဦး ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၉၁၅၇၇ အမှတ်(၅၂၀)၊အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
၁၀ ဦးရဲထူး ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၃၉၂၂၁၈ အမှတ်(၂၄/၂၆)၊ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
၁၁ ဦးမြတ်ကိုထွေး မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၅၅၆၆၇ အမှတ်(၉၀/၉၁)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊စံပြ(ဖဆပလ)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။
၁၂ ဦးအောင်လွင် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၉၆၉၉၃၈၇ အမှတ်(၁/အက်စ်)၊(ဃ/တိုးချဲ့)ရပ်ကွက်၊ခေမာသီလမ်း၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
၁၃ ဦးဟိန်းဆက် ရန်ကင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၅၆၂၀၈ အမှတ်(၄/စ)၊ ရန်အောင်လမ်းသွယ်(၆)၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။
၁၄ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း သာကေတ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၅၆၈၁၄ အမှတ်(၄၄၀/က)၊မြင်တော်သာလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ်။
၁၅ ဦးစန်းမြင့် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၆၂၈၁၇ အမှတ်(၂၃/က)၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ ရန်အောင်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
၁၆ ဦးသန်းထွဋ်ဦး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၃၁၄၆၉၀ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။
၁၇ ဦးမင်းနိုင်ထွန်း ကမာရွတ် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၂၅၄၇၃ အမှတ်(၁)၊(၆)ရပ်ကွက်၊ နံနတ်တောလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
၁၈ ဦးရဲလင်းအောင် ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၉၃၁၇၀၁၈ အမှတ်(၇၈)၊ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ ဈေးကြီးအရှေ့ရပ်ကွက်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
၁၉ ဦးနိုင်လင်းဦး ကျောက်တံတား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၃၈၈၆၀၉ အမှတ်(၄၀၇/၄၀၉)၊ မဟာဗန္ဓလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
၂၀ ဦးခင်မောင်ဆင့် စမ်းချောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၁၀၇၂၉ အမှတ်(၁၃၈)၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်း/မြောက်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
၂၁ ဦးသိန်းဦး ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၂၀၉၀၁ မော်တင်ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်လှည်းတန်းလမ်းထောင့်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။
၂၂ ဦးတင်ဆွေမြင့် ဒဂုံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၃၈၅၇၁၁ အမှတ်(၂၈၈)/၂၉၀)၊ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။
၂၃ ဦးလူမော် ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၃၇၉၄၇၂ အမှတ်(၅၃၂/၅၄၂)၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
၂၄ ဦးသိန်းစိုး ဗဟန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၄၅၅၈၀ အမှတ်(၈၀/၈၁)၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။
၂၅ ဦးစောညီညီထွေး မရမ်းကုန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၆၁၃၂၅ အမှတ်(၈/၇)၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
၂၆ ဦးမောင်သာမြ လသာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၅၀၈၁၉ အမှတ်(၉၇)၊ လသာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊လသာမြို့နယ်။
၂၇ ဦးဝင်းသူအောင် လိူင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၅၁၉၅၃၅ အမှတ်(၁၄/က)၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊လိူင်မြို့နယ်။
၂၈ ဦးခင်မောင်အေး လမ်းမတော် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၂၁၉၂၉ အမှတ်(၂၃၈/၂၄၂)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။
၂၉ ဦးမျိုးတင့်ဇော် အလုံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၂၁၂၃၆ အမှတ်(၆၉)၊ ငုဝါလမ်း၊ စော/တောင်ရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်။
၃၀ ဦးမျိုးကျော် တောင်ပိုင်းခရိုင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၆-၂၁၀ဝ၈ သိမ်ကျောင်းလမ်း၊ မြို့သစ်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
၃၁ ဦးမြင့်စိန် သန်လျင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၆-၂၁၁၀၆ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
၃၂ ဦးမြင့်ဦး ကျောက်တန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၆-၂၅၀ဝ၄ မင်းလမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်။
၃၃ ဦးကိုကိုဇော် သုံးခွ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၆-၄၀၄၂၆ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်။
၃၄ ဦးဝေမျိုးခိုင် ခရမ်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၆-၃၀ဝ၂၆ ဘုရားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့နယ်။
၃၅ ဦးကျော်ဝင်း တွံတေး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၄၅-၅၀ဝ၀၆ မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ်။
၃၆ ဦးကျော်သူစိုး ကော့မှူး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၆၄၀၁၉ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်။
၃၇ ဦးမင်းခိုင်ဝင်း ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၆၅၀၁၉ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်။
၃၈ ဦးရဲဝင်း ဒလ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၆၉၅၃၈ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်။
၃၉ ဦးသက်နိုင်ဦး ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၂၆၈၂၈၈ ထနောင်တိုအရှေ့၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်။
၄၀ ဦးဇော်မင်း ကိုကိုးကျွန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၉-၄၉၅၇၈၀ဝ၁ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် ဦးအောင်ဇေယျာ လမ်းထောင့်၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်။
၄၁ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၄၂၂၀၉ ဗဟိုလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
၄၂ ဦးအေးမင်း အင်းစိန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၄၂၂၂၈ ဗဟိုလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
၄၃ ဦးအောင်ဇင်ဦး မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၃၉၅၀၄ အမှတ်(၃)၊ လမ်းမကြီးဘေး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။
၄၄ ဦးရဲထွန်းအောင် ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၁၀၆၆၂ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
၄၅ ဦးအောင်ကိုဦး လှိုင်သာယာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၄၅၀၁၂ ရန်ကုန်ညောင်တုန်းလမ်းမဘေး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
၄၆ ဦးအောင်ကျော်ဦး လှည်းကူး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၂၉၀၃၈ အနောက်မင်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်။
၄၇ ဦးအောင်နိုင်ဦး မှော်ဘီ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၂၀ဝ၄၂ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်။
၄၈ ဦးကျော်စိုးလွင် တိုက်ကြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၅၅-၂၀ဝ၀၆ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်။
၄၉ ဦးစိုင်းဖူးကြည် ထန်းတပင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝ၁-၆၁၉၀ဝ၁ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်။