လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - Electronic (လျှပ်စစ်) ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခွင့်။


မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့လျှောက်ထားရန်
 • မြို့နယ်စည်ပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကာယကံရှင်မှ လျှောက်ထားရမည်။ (​လျှောက်လွှာပုံစံပူးတွဲ)
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူနေအိမ်(၁၀) အိမ်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊
 • ကာယကံရှင်၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ။
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ (ကာယကံရှင်က ကိုယ်ပိုင်အိမ်၌ ဖွင့်လှစ်ပိုင်ဆိုင်​ကြောင်း ဂရန်၊ ပါမစ်၊ အငှားဆိုလျှင် အငှားစာချုပ်)
 • ကာယကံရှင်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည့်ဆိုင်၏ ရှေ့/နောက်/​ဘေး ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်တည်နေရာပြမြေပုံ။
 • ပတ်ဝန်းကျင်​ ရှေ့/နောက်/​ဘယ်/ညာ အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး၏ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန၊မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနထောက်ခံချက်များ၊
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
 • အချက်အလက်များပြည့်စုံပါက ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။