လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမှတ် / အမည်